Informacje o plikach cookies

Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.

Aktualności

 • 29.07.2014 Transakcja poza rynkiem zorganizowanym
 • 21.07.2014 IPOPEMA Securities współpracuje z Auerbach Grayson

  IPOPEMA Securities rozpoczęła współpracę z Auerbach Grayson – amerykańskim brokerem specjalizującym się w obsłudze transakcji i oferującym usługi analityczne dla inwestorów instytucjonalnych. Współpraca rozszerzy możliwości dostępu inwestorów amerykańskich do polskiego rynku kapitałowego. IPOPEMA Securities jest jedynym partnerem Auerbach Grayson w Polsce.

  W ramach współpracy z IPOPEMA Securities, Auerbach Grayson zaoferuje klientom instytucjonalnym w Stanach Zjednoczonych najwyższej jakości analizy dotyczące możliwości inwestycyjnych w Polsce, a także dostęp do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzięki możliwości obsługi klientów Auerbach Grayson, IPOPEMA Securities będzie mogła dalej rozwijać działalność maklerską w segmencie klientów instytucjonalnych. Do grona klientów Auerbach Grayson należy ponad 500 największych inwestorów instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych.

 • 17.07.2014 Publikacja prospektu emisyjnego J.W. Construction Holding S.A.

  Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych informacji.

  Niniejsze materiały nie są adresowane ani przeznaczone do ogłoszenia, publikacji ani rozpowszechniania, bezpośrednio bądź pośrednio, w całości bądź w części wśród osób zamieszkałych lub mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii, ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie odpowiednich przepisów prawa lub wymagało rejestracji w takiej jurysdykcji.

  Zastrzeżenia prawne

  W dniu 14 lipca 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) sporządzony w formie jednoczęściowego dokumentu w związku z ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C, praw do akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C (dalej zwany „Prospektem”). Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 17 lipca 2014 roku.
  Elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).
  Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce, prawach do akcji oferowanych, praw poboru akcji oferowanych oraz o akcjach oferowanych. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje oferowane zawartymi w rozdziale „Czynniki Ryzyka”, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia instrumentów finansowych.
  Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ani Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933).
  Papiery wartościowe objęte Prospektem nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez ich rejestracji lub na podstawie wyjątku wynikającego z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie zostanie przeprowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
  Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane w obrębie żadnego terytorium (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.
  Udostępnianie, publikacja oraz rozpowszechnianie zamieszczonych na tej stronie informacji na lub z terytorium Australii, Japonii, Kanady lub Stanów Zjednoczonych, lub jakichkolwiek innych jurysdykcji gdzie taka publikacja lub rozpowszechnianie byłoby nieuprawnione lub sprzeczne z prawem, jest zabronione.

  Poprzez akceptację niniejszych zastrzeżeń potwierdzasz zapoznanie się z tymi zastrzeżeniami, jak również potwierdzasz, iż zawarte w nich ograniczenia są dla Ciebie zrozumiałe.

 • 01.07.2014 IPOPEMA Securities członkiem giełdy w Bukareszcie

  Na posiedzeniu w dn. 30 czerwca br., zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) przyznał IPOPEMA Securities status członka rumuńskiej giełdy. Na rynku rumuńskim IPOPEMA będzie oferować usługi corporate finance oraz brokerskie (bez otwierania oddziału). Informacja o dacie rozpoczęcia działalności w Rumunii zostanie podana w odrębnym komunikacie. Rumunia to trzeci zagraniczny rynek (obok Węgier i Czech) dla IPOPEMY.

 • 17.06.2014 IPOPEMA wypłaci inwestorom 9 mln zł dywidendy

  Podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 17 czerwca br., akcjonariusze IPOPEMA Securities zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2013 rok w wysokości 9 mln zł.Dywidenda na akcję wyniesie 0,3 zł. Do dywidendy uprawnionych jest 29.937.836 akcji, więc różnica pomiędzy uchwaloną kwotą dywidendy a kwotą przypadającą akcjonariuszom zaliczona zostanie na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy to 25 czerwca, zaś jej wypłaty to 9 lipca.

 • 17.06.2014 Projekt budowy spalarni odpadów w Poznaniu otrzymał nagrodę Partnership Awards

  Zespół Doradztwa Finansowego, który dołączył do IPOPEMA Securities w ostatnich miesiącach świętuje kolejny sukces. W Londynie przyznano coroczne nagrody Partnership Awards dla najlepszych projektów PPP na świecie, przyznawane przez wydawcę prestiżowych międzynarodowych czasopism poświęconych tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego – Partnership Bulletin, P3 Bulletin oraz PPP Bulletin International. Projekt budowy spalarni odpadów w Poznaniu w formule PPP, przy którym doradzali eksperci obecnie zatrudnieni w IPOPEMA Securities, został uznany za najlepszy pionierski projekt PPP na świecie w 2013 r.

  W lutym 2014 r.  IPOPEMA (w konsorcjum wraz z firmą inżynieryjno-doradczą BBF Sp. z o.o.) została wybrana jako doradca przy budowie w systemie PPP spalarni dla województwa pomorskiego. Jest to obecnie największy projekt doradczy PPP w Polsce. - Naszą misją jest uczestniczenie jako doradca finansowy w najważniejszych projektach infrastrukturalnych w Polsce, jak również pozyskiwaniu finansowania dla projektów inwestycyjnych – podkreśla Jarosław Błaszczak, Dyrektor Zarządzający w IPOPEMA Securities, szef działu Doradztwa Finansowego. - Zbudowaliśmy kompetencje w IPOPEMA, które dziś możemy powiedzieć, że są unikalne. Publiczne wydatki na infrastrukturę transportową, energetyczną i środowiskową do roku 2020 planowane są na poziomie ok 80 mld zł rocznie. To duże wyzwania dla Polski. IPOPEMA będzie konsekwentnie umacniała pozycję na rynku doradztwa finansowego na tym rynku – dodaje.

 • 03.06.2014 IPOPEMA na III miejscu pod względem udziału w obrotach na GPW w maju

  Z udziałem rynkowym w wysokości 7,1%, IPOPEMA Securities znalazła się na trzecim miejscu pod względem udziału w obrotach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w maju.

 • 21.05.2014 IPOPEMA Securities partnerem "Akademii Private Equity" na SGH

  IPOPEMA Securities została partnerem merytorycznym "Akademii Private Equity" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W ramach projektu, Mateusz Kacprzak - Dyrektor w Departamencie Rynków Kapitałowych, przeprowadzi wykład dla studentów pt. „Wyjście z inwestycji poprzez ofertę publiczną – jak wygląda transakcja IPO?”. Więcej informacji na: http://www.akademiape.pl/

 • 14.05.2014 Grupa IPOPEMA miała 3,8 mln zł zysku w I kwartale

  Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2014 r. Wzrosty przychodów w segmencie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i portfelami oraz w segmencie usług doradczych przełożyły się na wzrost skonsolidowanych przychodów Grupy o blisko 13% w porównaniu z rokiem ubiegłym (30,4 mln zł wobec 26,9 mln zł). W tym okresie, skonsolidowany zysk netto wyniósł 3,8 mln zł, wobec 3,2 mln rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, IPOPEMA Securities wypracowała w I kwartale 16,6 mln zł przychodów oraz 2,4 mln zł zysku netto.

 • 12.05.2014 IPOPEMA Securities partnerem "Akademii Giełdowej" na SGH

  IPOPEMA Securities została partnerem merytorycznym "Akademii Giełdowej" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W ramach projektu, Mateusz Kacprzak - Dyrektor w Departamencie Rynków Kapitałowych, przeprowadził wykład pt. "IPO widziane oczami inwestora indywidualnego".


Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies.
akceptuję