Informacje o plikach cookies

Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
  • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
  • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.

RODO

RODO - Obowiązek informacyjny

Co to jest obowiązek informacyjny?

Kiedy Państwo kontaktują się z nami, podpisują z nami umowę lub kiedy przekazujemy Państwu informacje na temat naszej oferty, przekazują nam Państwo jednocześnie swoje dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu).  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, mają Państwo prawo uzyskać informacje dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych w IPOPEMA Securities S.A. Informujemy Państwa o powyższym na podstawie tzw. obowiązku informacyjnego.

1. Administrator danych
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców,  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230737, o numerze NIP: 527-24-68-122, REGON: 140086881, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 2.993.783,60 złotych (dalej „Administrator”).

2. Inspektor ochrony danych
W IPOPEMA Securities S.A. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy skontaktować się z nami na adres naszej siedziby lub bezpośrednio drogą elektroniczną z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Inspektor Ochrony Danych:
Mariusz Kociszewski

Zastępca Inspektora Ochrony Danych:
Ewa Zając

Adres do korespondencji:
IPOPEMA Securities S.A.
ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa.

do wiadomości: Inspektor Ochrony Danych

Adres poczty elektronicznej:
iodo.dm@ipopema.pl

3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
1. przedstawienia informacji o ofercie lub usługach maklerskich świadczonych przez IPOPEMA Securities S.A – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), jak również art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na IPOPEMA Securities S.A.;
2. realizacji umowy oraz działań podjętych w celu jej zawarcia na żądanie osoby, której dane dotyczą, w której to podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na IPOPEMA Securities S.A. w tym związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, składaniem oświadczeń FATCA, CRS, sporządzaniem dokumentów podatkowych oraz raportowaniem, w tym raportowaniem transakcji i zleceń;
4. rozpatrywania reklamacji lub skarg, w której to sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
5. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania:
a) marketing produktów i usług własnych (marketing bezpośredni);
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi itp.);
c) cele archiwalne (dowodowe) będące realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badanie Państwa satysfakcji i poprawa jakości oraz zadowolenia ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów;
f) wykrywanie i ograniczanie nadużyć finansowych związanych z działalnością IPOPEMA Securities S.A.
g) kontakt w sprawach organizacyjnych oraz szkoleniowo- treningowych.

W innych przypadkach, dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonych zgód, w zakresie i celu w nich określonych.

4. Kategorie danych osobowych (dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)
IPOPEMA Securities S.A. przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

5. Wymóg podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych oraz wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne dla:
1. przedstawienia Państwu informacji na temat platformy inwestycyjnej prowadzonej przez IPOPEMA Securities S.A.
2. zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich z IPOPEMA Securities S.A. a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy;
3. realizacji umów o świadczenie umów maklerskich zawartych za z IPOPEMA Securities S.A. a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług na podstawy tych umów;
4. rozpatrywania skarg/reklamacji a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia skarg/reklamacji;
5. otrzymywania ofert lub marketingu bezpośredniego produktów oferowanych przez Administratora, a konsekwencją niepodania Państwa danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług;
6. wypełnienia obowiązków ustawowych nałożonych na Administratora bądź świadczenia usług w zakresie utrzymaniu kontaktów biznesowych z podmiotami danych osobowych przez Administratora.

6. Prawa Państwu przysługujące
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5. prawo do przenoszenia danych;
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, które wskazujemy w ppkt. 3.5. lit. b) - e) opisanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

7. Okres przetwarzania danych
Państwa  dane  będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz okres określony odpowiednimi przepisami, a w przypadku zgody osoby, której dane dotyczą, do momentu jej wycofania.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administrator może przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.

8. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: partnerom biznesowym, czyli firmom, z którymi  Administrator współpracuje, kurierom i operatorom pocztowym; organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; podwykonawcom IPOPEMA (podmiotom przetwarzającym), pracownikom, współpracownikom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne itp.

9. Źródło pochodzenia danych (dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)
W przypadku danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Państwa dane osobowe mogą pochodzić w szczególności od strony umowy zawartej z Administratorem który wskazał Państwa jako pełnomocnika/reprezentanta/osobę wskazaną do kontaktu/osobę upoważnioną na potrzeby realizacji Umowy, mocodawcy, przedstawiciela ustawowego lub ze źródeł powszechnie dostępnych, w tym w szczególności z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

10. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dokumenty do pobrania:

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies.
akceptuję