Informacje o plikach cookies

Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.

Nota prawna

 • Nota prawna

  Zawartość niniejszego serwisu jest własnością IPOPEMA Securities S.A. (IPOPEMA Securities) i chroniona jest prawem autorskim. IPOPEMA Securities posiada wszelkie prawa do treści znajdujących się w serwisie. Jakiekolwiek kopiowanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu internetowego jest zabronione, z wyjątkiem użytku dozwolonego przepisami prawa.

  Przedstawione materiały nie stanowią jakiegokolwiek rodzaju porady prawnej ani podatkowej, do udzielania których IPOPEMA Securities nie jest upoważniona.

  Materiały przedstawione w niniejszym serwisie internetowym mają wyłącznie charakter informacyjny. Informacje i dane zawarte w serwisie nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, porady inwestycyjnej lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej przy wykorzystaniu informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie oraz ryzyko użycia informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie w jakimkolwiek celu, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.

  Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, IPOPEMA Securities nie ponosi odpowiedzialności za braki, błędy, niepoprawność lub niekompletność zamieszczonych w niniejszym serwisie informacji zaistniałych z przyczyn mających charakter siły wyższej lub z przyczyn technicznych lub w wyniku innych okoliczności, niezależnych od IPOPEMA Securities.

  Ze względu na specyfikę działania systemów elektronicznych nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich, w tym także zarażenia systemu informatycznego osoby korzystającej z serwisu internetowego wirusem komputerowym, w związku z czym IPOPEMA Securities nie ponosi odpowiedzialności za braki, błędy, niepoprawność lub niekompletność zamieszczonych w niniejszym serwisie informacji powstałe na skutek tego rodzaju czynników. IPOPEMA Securities w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z niniejszego serwisu.

  Serwis może zawierać odnośniki (linki) do innych serwisów internetowych, nie będących własnością IPOPEMA Securities. W takim przypadku IPOPEMA Securities nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Serwis może zawierać znaki towarowe (logo) podmiotów trzecich. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od ich używania bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela znaku.

  IPOPEMA Securities oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach. Z uwagi na specyfikę świadczonych usług, IPOPEMA Securities nie może jednak zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie i bez uprzedniej notyfikacji treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione.

  Wszelkie ewentualne opinie i oceny zawarte w niniejszym serwisie internetowym są wyrazem naszej najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, jednakże nie powinny być traktowane jako rekomendacja czy zachęta do zawierania transakcji. IPOPEMA Securities nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie serwisu internetowego i zawartych w nim opinii.

  Z przyczyn technicznych lub niezależnych od IPOPEMA Securities, dostęp do niniejszego serwisu może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego uprzedzenia. IPOPEMA Securities nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów strony internetowej zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

  Materiały przedstawione w niniejszym serwisie internetowym są skierowane do podmiotów podlegających prawu polskiemu. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich ustawodawstwu ograniczenia możliwości korzystania z tych materiałów. W szczególności, niniejsze materiały nie są przeznaczone dla „osób amerykańskich” (US Persons, zgodnie z definicją w prawie amerykańskim) i nie mogą być rozpowszechniane, bezpośrednio albo pośrednio, w Stanach Zjednoczonych.

  Obowiązek informacyjny

  Kiedy Państwo kontaktują się z nami, podpisują z nami umowę lub kiedy przekazujemy Państwu informacje na temat naszej oferty, przekazują nam Państwo jednocześnie swoje dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu).  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, mają Państwo prawo uzyskać informacje dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych w IPOPEMA Securities S.A. Informujemy Państwa o powyższym na podstawie tzw. obowiązku informacyjnego.

  1. Administrator danych
  Administratorem Państwa Danych Osobowych jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców,  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230737, o numerze NIP: 527-24-68-122, REGON: 140086881, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 2.993.783,60 złotych (dalej „Administrator”).

  2. Inspektor ochrony danych
  W IPOPEMA Securities S.A. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy skontaktować się z nami na adres naszej siedziby lub bezpośrednio drogą elektroniczną z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

  Inspektor Ochrony Danych:
  Mariusz Kociszewski

  Zastępca Inspektora Ochrony Danych:
  Ewa Zając

  Adres do korespondencji:
  IPOPEMA Securities S.A.
  ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa.

  do wiadomości: Inspektor Ochrony Danych

  Adres poczty elektronicznej:
  iodo.dm@ipopema.pl


  3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
  1. przedstawienia informacji o ofercie lub usługach maklerskich świadczonych przez IPOPEMA Securities S.A – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), jak również art. 6 ust. 1 lit. c, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na IPOPEMA;
  2. realizacji umowy oraz działań podjętych w celu jej zawarcia na żądanie osoby, której dane dotyczą, w której to podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także art. 6 ust. 1 lit. c;
  3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na IPOPEMA Securities S.A. w tym związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, składaniem oświadczeń FATCA, CRS, sporządzaniem dokumentów podatkowych oraz raportowaniem, w tym raportowaniem transakcji i zleceń;
  4. rozpatrywania reklamacji lub skarg, w której to sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  5. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania:
  a) marketing produktów i usług własnych (marketing bezpośredni);
  b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi itp.);
  c) celów archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
  d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  e) badania Państwa satysfakcji i poprawy jakości oraz zadowolenia ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów;
  f) wykrywania i ograniczania nadużyć finansowych związanych z działalnością IPOPEMA Securities S.A.
  g) kontaktu w sprawach organizacyjnych oraz szkoleniowo- treningowych.

  W innych przypadkach, dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonych zgód, w zakresie i celu w nich określonych.

  4. Kategorie danych osobowych (dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)
  IPOPEMA Securities S.A. przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

  5. Wymóg podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych oraz wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne dla:
  1. przedstawienia Państwu informacji na temat platformy inwestycyjnej prowadzonej przez IPOPEMA Securities S.A.
  2. zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich z IPOPEMA Securities S.A. a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy;
  3. realizacji umów o świadczenie umów maklerskich zawartych za z IPOPEMA Securities S.A. a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług na podstawy tych umów;
  4. rozpatrywania skarg/reklamacji a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia skarg/reklamacji;
  5. otrzymywania ofert lub marketingu bezpośredniego produktów oferowanych przez Administratora, a konsekwencją niepodania Państwa danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług;
  6. wypełnienia obowiązków ustawowych nałożonych na Administratora bądź świadczenia usług w zakresie utrzymaniu kontaktów biznesowych z podmiotami danych osobowych przez Administratora Danych.

  6. Prawa Państwu przysługujące
  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, które wskazujemy w ppkt. 3.5. lit. b) - e) opisanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

  Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

  7. Okres przetwarzania danych
  Państwa  dane  będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz okres określony odpowiednimi przepisami, a w przypadku zgody osoby, której dane dotyczą, do momentu jej wycofania.

  Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administrator może przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.

  8. Odbiorcy danych osobowych
  Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: partnerom biznesowym, czyli firmom, z którymi  Administrator współpracuje, kurierom i operatorom pocztowym; organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; podwykonawcom IPOPEMA (podmiotom przetwarzającym), pracownikom, współpracownikom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne itp.

  9. Źródło pochodzenia danych (dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)
  W przypadku danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Państwa dane osobowe mogą pochodzić w szczególności od strony umowy zawartej z Administratorem który wskazał Państwa jako pełnomocnika/reprezentanta/osobę wskazaną do kontaktu/osobę upoważnioną na potrzeby realizacji Umowy, mocodawcy, przedstawiciela ustawowego lub ze źródeł powszechnie dostępnych, w tym w szczególności z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

  10. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
  Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

  11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

   

  Ogólne informacje o IPOPEMA Securities S.A.

  IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna

  ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa

  tel. +48 (22) 236 92 00

  fax +48 (22) 236 92 82

  e-mail: ipopema@ipopema.pl 

  KRS 0000230737, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-24-68-122, Kapitał zakładowy 2.993.783,60 złotych, opłacony w całości.

  IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie jest licencjonowanym domem maklerskim działającym na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 r. Organem nadzoru dla IPOPEMA Securities S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego. IPOPEMA Securities S.A. należy do grupy kapitałowej IPOPEMA, której podmiotem dominującym jest IPOPEMA Securities S.A.

  Dokumenty do pobrania:
 • Polityka cookies

  Informacje o plikach cookies

  Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

  Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

  Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

  - mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
  - zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
  - mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.


Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies.
akceptuję