Informacje o plikach cookies

Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.

Regulacja S / Zasada 144A

 • SPÓŁKI PODLEGAJĄCE REGULACJI S

  I. WYKAZ AKCJI PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM ZGODNIE Z KATEGORIĄ 3 REGULACJI S

  Wykaz akcji podlegających ograniczeniom zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanymi na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. podawany jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w zakładce „Notowania”.

  Spółki podlegające Regulacji S: SILVAIR-REGS /18

  II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT RODZAJU I ZAKRESU WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW AMERYKAŃSKIEGO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH AKCJI WSKAZANYCH W WYKAZIE O KTÓRYM MOWA W PUNKCIE I POWYŻEJ

  Szczegółowe informacje na temat rodzaju i zakresu ograniczeń dotyczących obrotu danymi akcjami zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S podawane są do wiadomości publicznej przez emitenta danych akcji oraz publikowane na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w zakładce dotyczącej informacji o notowaniach danych akcji.

  III. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBROTU AKCJAMI PODLEGAJĄCYMI OGRANICZENIOM WYNIKAJĄCYM Z PRZEPISÓW AMERYKAŃSKIEGO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH – KATEGORIA 3 REGULACJI S

  Zastrzeżenia dotyczące obrotu akcjami podlegającymi ograniczeniom wynikającym z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S, zawarte są w Części A Załącznika nr 14 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, podanym do publicznej wiadomości na stronie na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w zakładce „Regulacje prawne”.

  IV. OŚWIADCZENIE KLIENTA – KATEGORIA 3 REGULACJI S

  Oświadczenie odbierane od Klienta w związku z uczestnictwem w obrocie akcjami podlegającymi ograniczeniom wynikającym z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S, zawarte jest w Części A Załącznika nr 15 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, podanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w zakładce „Regulacje prawne”.

  ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP
  OŚWIADCZENIA CZŁONKA GIEŁDY DOTYCZĄCE UDZIAŁU W OBROCIE AKCJAMI PODLEGAJĄCYMI OGRANICZENIOM WYNIKAJĄCYM Z PRZEPISÓW AMERYKAŃSKIEGO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ A – KATEGORIA 3 REGULACJI S (WYCIĄG)

  „W przypadku papierów wartościowych określonych w Regulacji S jako papiery wartościowe Kategorii 3 (oznaczonych symbolem „REGS”), nabywane akcje (dalej „Akcje”) nie były i nie będą rejestrowane w trybie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późn. zm. [ang. U.S. Securities Act of 1933] (dalej „Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być przedmiotem oferty ani sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych ani też na rzecz, na rachunek lub z korzyścią dla Osób Amerykańskich [ang. U.S. Persons] (dalej „Osoby Amerykańskie”) zgodnie z definicją tego terminu określoną w Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o papierach wartościowych [ang. Regulation S] (dalej „Regulacja S”), z wyjątkiem przypadków objętych zwolnieniem z wymogów rejestracji lub w ramach transakcji nieobjętej wymogami rejestracji określonymi w przepisach Ustawy o papierach wartościowych.

  Niniejszym oświadczam we własnym imieniu oraz w imieniu każdej osoby, na rzecz której nabywam Akcje, że:
  a) nie jestem i taka osoba nie jest emitentem ani podmiotem stowarzyszonym emitenta Akcji oraz
  b) nie jestem i taka osoba nie jest Osobą Amerykańską, a ponadto nie nabywam i taka osoba nie nabywa Akcji na rachunek lub z korzyścią dla Osoby Amerykańskiej.

  Niniejszym oświadczam i zapewniam we własnym imieniu oraz w imieniu każdej osoby, na rzecz której nabywam Akcje, że:
  a) (i) Z wyjątkiem oferowania lub sprzedaży Akcji pod warunkiem zwolnienia z wymogów rejestracji lub w ramach transakcji nieobjętej wymogami rejestracji określonymi w przepisach Ustawy o papierach wartościowych (a) emitent Akcji (dalej „Emitent”) nie jest zobowiązany do rejestracji przeniesienia Akcji przenoszonych na rzecz Osoby Amerykańskiej oraz (b) Emitent może zażądać od osoby, która zgodnie z niniejszym dokumentem nie może być Osobą Amerykańską, ale jest Osobą Amerykańską, by bezzwłocznie dokonała ona przeniesienia Akcji w sposób zgodny z ograniczeniami dotyczącymi papierów wartościowych Kategorii 3 zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Ustawy o papierach wartościowych oraz (ii) statut, regulamin lub porównywalny dokument Emitenta może zawierać dodatkowe postanowienia ograniczające w szerszym zakresie moje prawa lub prawa takiej osoby dotyczące takich Akcji.
  b) W przypadku prowadzenia przeze mnie lub taką osobę oferty, odsprzedaży, zastawu lub innego przeniesienia Akcji, takie Akcje mogą być przedmiotem oferty, odsprzedaży, zastawu lub innego przeniesienia wyłącznie (i) na rzecz Emitenta, (ii) na rzecz podmiotu, który również zobowiąże się do przestrzegania ograniczeń określonych w niniejszym dokumencie (w formie elektronicznej lub w innej formie akceptowanej przez Emitenta) i który również nie jest Osobą Amerykańską w ramach transakcji zagranicznej zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Ustawy o papierach wartościowych lub (iii) pod warunkiem rejestracji bądź w ramach dostępnego zwolnienia z obowiązku rejestracji określonego w przepisach Ustawy o papierach wartościowych.
  c) Ja sam i taka osoba zobowiązuje się zawierać transakcje zabezpieczające, których przedmiotem są Akcje, wyłącznie zgodnie z przepisami Ustawy o papierach wartościowych.
  d) Emitent, jego podmioty stowarzyszone i inne osoby mogą opierać się na określonych w niniejszym dokumencie oświadczeniach, zapewnieniach i gwarancjach dla potrzeb zwolnienia sprzedaży Akcji z wymogów określonych w przepisach Ustawy o papierach wartościowych i prawa papierów wartościowych odpowiednich stanów, a także w innych celach.
  e) Dokonanie zakupu jest jednoznaczne ze zobowiązaniem, iż Emitent i inne zainteresowane strony mogą opierać się na moich oświadczeniach i zgodach określonych w niniejszym dokumencie w postępowaniu administracyjnym lub sądowym bądź też w urzędowym postępowaniu wyjaśniającym w zakresie wszystkich kwestii objętych niniejszym dokumentem.
  f) W przypadku dealera domu maklerskiego – mój klient został poinformowany i zapoznał się z treścią niniejszego dokumentu oraz upoważnił mnie do złożenia w jego imieniu zawartych w niniejszym dokumencie oświadczeń, zapewnień, gwarancji i zobowiązań.

  Ponadto oświadczam, że zapoznałem się i rozumiem informacje zawarte w Części A Załącznika Nr 14 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego oraz informacje, o których mowa w § 3a i § 14a Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego”.

 • SPÓŁKI PODLEGAJĄCE REGULACJI S / ZASADZIE 144A

  I. WYKAZ AKCJI PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM ZGODNIE Z KATEGORIĄ 3 REGULACJI S ORAZ ZASADĄ 144A

  Wykaz akcji podlegających ograniczeniom zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanymi na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. podawany jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w zakładce „Notowania”.

  II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT RODZAJU I ZAKRESU WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW AMERYKAŃSKIEGO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH AKCJI WSKAZANYCH W WYKAZIE O KTÓRYM MOWA W PUNKCIE II POWYŻEJ

  Szczegółowe informacje na temat rodzaju i zakresu ograniczeń dotyczących obrotu danymi akcjami zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A podawane są do wiadomości publicznej przez emitenta danych akcji oraz publikowane na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w zakładce dotyczącej informacji o notowaniach danych akcji.

  III. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBROTU AKCJAMI PODLEGAJĄCYMI OGRANICZENIOM WYNIKAJĄCYM Z PRZEPISÓW AMERYKAŃSKIEGO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH – KATEGORIA 3 REGULACJI S/ZASADA 144A

  Zastrzeżenia dotyczące obrotu akcjami podlegającymi ograniczeniom wynikającym z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A, zawarte są w Części B Załącznika nr 14 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w zakładce „Regulacje prawne”.

  IV. OŚWIADCZENIE KLIENTA – KATEGORIA 3 REGULACJI S/ZASADA 144A

  Oświadczenie odbierane od Klienta w związku z uczestnictwem w obrocie akcjami podlegającymi ograniczeniom wynikającym z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A, zawarte jest w Części B Załącznika nr 15 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, podanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w zakładce „Regulacje prawne”.

  ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP
  OŚWIADCZENIA CZŁONKA GIEŁDY DOTYCZĄCE UDZIAŁU W OBROCIE AKCJAMI PODLEGAJĄCYMI OGRANICZENIOM WYNIKAJĄCYM Z PRZEPISÓW AMERYKAŃSKIEGO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ B – KATEGORIA 3 REGULACJI S/ZASADA 144A (WYCIĄG)

  „W przypadku papierów wartościowych określonych jako papiery wartościowe Kategorii 3 Regulacji S/Zasada 144A (oznaczonych symbolem „S144”), nabywane akcje (dalej „Akcje”) nie były i nie będą rejestrowane w trybie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późn. zm. [ang. U.S. Securities Act of 1933] (dalej „Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być przedmiotem oferty ani sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych ani też na rzecz, na rachunek lub z korzyścią dla Osób Amerykańskich [ang. U.S. Persons] (dalej „Osoby Amerykańskie”) zgodnie z definicją tego terminu określoną w Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o papierach wartościowych [ang. Regulation S] (dalej „Regulacja S”), z wyjątkiem przypadków objętych zwolnieniem z wymogów rejestracji lub w ramach transakcji nieobjętej wymogami rejestracji określonymi w przepisach Ustawy o papierach wartościowych.

  Niniejszym oświadczam we własnym imieniu oraz w imieniu każdej osoby, na rzecz której nabywam Akcje, że:
  a) nie jestem i taka osoba nie jest emitentem ani podmiotem stowarzyszonym emitenta Akcji oraz
  b) Albo: (i) jestem, i/lub każda tak osoba jest, kwalifikowanym nabywcą instytucjonalnym („KNI”) w rozumieniu Zasady 144A wydanej na podstawie Ustawy o papierach wartościowych; i/lub
  (ii) nie jestem i/lub taka osoba nie jest Osobą Amerykańską, a ponadto nie nabywam i/lub taka osoba nie nabywa Akcji na rachunek lub z korzyścią dla Osoby Amerykańskiej.

  Niniejszym oświadczam i zapewniam we własnym imieniu oraz w imieniu każdej osoby, na rzecz której nabywam Akcje, że:
  a) (i) Z wyjątkiem oferowania lub sprzedaży Akcji pod warunkiem zwolnienia z wymogów rejestracji lub w ramach transakcji nieobjętej wymogami rejestracji określonymi w przepisach Ustawy o papierach wartościowych (a) emitent Akcji (dalej „Emitent”) nie jest zobowiązany do rejestracji przeniesienia Akcji przenoszonych na rzecz Osoby Amerykańskiej oraz (b) Emitent może zażądać od osoby, która zgodnie z niniejszym dokumentem nie może być Osobą Amerykańską, ale jest Osobą Amerykańską, by bezzwłocznie dokonała ona przeniesienia Akcji w sposób zgodny z ograniczeniami dotyczącymi papierów wartościowych Kategorii 3 Regulacji S oraz Zasady 144A wydanych na podstawie Ustawy o papierach wartościowych oraz (ii) statut, regulamin lub porównywalny dokument Emitenta może zawierać dodatkowe postanowienia ograniczające w szerszym zakresie moje prawa lub prawa takiej osoby dotyczące takich Akcji.
  b) W przypadku prowadzenia przeze mnie lub taką osobę oferty, odsprzedaży, zastawu lub innego przeniesienia Akcji, takie Akcje mogą być przedmiotem oferty, odsprzedaży, zastawu lub innego przeniesienia wyłącznie (i) na rzecz Emitenta, (ii) na rzecz podmiotu, który również zobowiąże się do przestrzegania ograniczeń określonych w niniejszym dokumencie (w formie elektronicznej lub w innej formie akceptowanej przez Emitenta) i który również
  (a) nie jest Osobą Amerykańską w ramach transakcji zagranicznej zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Ustawy o papierach wartościowych lub
  (b) jest KNI lub (iii) pod warunkiem rejestracji bądź w ramach dostępnego zwolnienia z obowiązku rejestracji określonego w przepisach Ustawy o papierach wartościowych.
  c) Ja sam i taka osoba zobowiązuje się zawierać transakcje zabezpieczające, których przedmiotem są Akcje, wyłącznie zgodnie z przepisami Ustawy o papierach wartościowych.
  d) Emitent, jego podmioty stowarzyszone i inne osoby mogą opierać się na określonych w niniejszym dokumencie oświadczeniach, zapewnieniach i gwarancjach dla potrzeb zwolnienia sprzedaży Akcji z wymogów określonych w przepisach Ustawy o papierach wartościowych i prawa papierów wartościowych odpowiednich stanów, a także w innych celach.
  e) Dokonanie zakupu jest jednoznaczne ze zobowiązaniem, iż Emitent i inne zainteresowane strony mogą opierać się na moich oświadczeniach i zgodach określonych w niniejszym dokumencie w postępowaniu administracyjnym lub sądowym bądź też w urzędowym postępowaniu wyjaśniającym w zakresie wszystkich kwestii objętych niniejszym dokumentem.
  f) W przypadku dealera domu maklerskiego – mój klient został poinformowany i zapoznał się z treścią niniejszego dokumentu oraz upoważnił mnie do złożenia w jego imieniu zawartych w niniejszym dokumencie oświadczeń, zapewnień, gwarancji i zobowiązań.

  Ponadto oświadczam, że zapoznałem się i rozumiem informacje zawarte w Części B Załącznika Nr 14 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego oraz informacje, o których mowa w § 3a i § 14a Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego”.

 • ZASTRZEŻENIA

  Treści zawarte w niniejszej zakładce mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych oraz nie stanowią one reklamy lub promocji jakiegokolwiek instrumentu finansowego ani jakiejkolwiek spółki.

  IPOPEMA Securities S.A. informuje, że oświadczenia Klienta stanowią wyciąg (bez zmian) z Załącznika nr 15 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, dostępnych na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem https://www.gpw.pl/regulacje-prawne. IPOPEMA Securities S.A. nie może zagwarantować poprawności informacji zawartych w tych oświadczeniach.

  IPOPEMA Securities S.A. zastrzega że nie ponosi odpowiedzialności z treści dostępne na zewnętrznych stronach internetowych.

  Inwestowanie w instrumenty finansowe łączy się z wysokim ryzykiem, w tym m.in. ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością emitenta oraz z otoczeniem, w jakim dany emitent prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, każdy inwestor powinien uważnie zapoznać się z dostępnymi informacjami dotyczącymi danego emitenta, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców.

  Treści zawarte w niniejszej zakładce nie mogą być rozpowszechniane bezpośrednio lub pośrednio na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Japonii lub Kanady, ani przekazywane obywatelom lub rezydentom państwa, w którym ich rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie prawa dotyczącego papierów wartościowych obowiązującego w danej jurysdykcji.


Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies.
akceptuję