Informacje o plikach cookies

Ta witryna używa plików cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak może to spowodować, że niektóre elementy na naszych stronach przestaną Państwu działać prawidłowo.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych IPOPEMA:

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz IPOPEMA, np. w sieci reklamowej Google.

Aktualności

 • 18.01.2011 Raport Mergers Alliance

  "Global Engineering - Sector Review 2011" - przygotowany przez Mergers Alliance raport na temat transakcji fuzji i przejęć w sektorze dóbr i usług przemysłowych w roku 2010 oraz perspektywy na rok 2011 na świecie.

  Dokumenty do pobrania:
 • 05.01.2011 Prospekt emisyjny Grupy LOTOS S.A.

  Zastrzeżenia prawne

  Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji. Poprzez wybór przycisku "Akceptuję" poniżej, potwierdzają Państwo, że przeczytali Państwo poniższą informację, w pełni ją zrozumieli oraz że wyrażają Państwo zgodę na ograniczenia w niej wskazane.

  W dniu 8 grudnia 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Grupa LOTOS S.A. („Spółka”), sporządzony w formie jednolitego dokumentu („Prospekt”) w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 16.173.362 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki objętych przez Skarb Państwa („Akcje”).

  Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 17 grudnia 2010 roku, poprzez opublikowanie na stronie internetowej elektronicznej wersji Prospektu zgodnie z art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 184, poz. 1539).

  Zwraca się uwagę potencjalnym inwestorom, że inwestycja w papiery wartościowe Spółki pociąga za sobą ryzyko finansowe i w związku z tym, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej inwestycji w papiery wartościowe Spółki, przyszli inwestorzy powinni wnikliwie zapoznać się z treścią Prospektu, a w szczególności z treścią rozdziału „Czynniki ryzyka”.

  Na podstawie Prospektu nie jest przeprowadzana emisja akcji ani publiczna oferta akcji Spółki ani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani żadnego innego kraju. Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia.

  Ani Prospekt ani Akcje serii C Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1993 roku i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z inwestowaniem w akcje serii C Spółki.

  Zapoznałem się z treścią powyższych zastrzeżeń, w pełni je rozumiem i akceptuję ich treść.

   

  Dokumenty do pobrania:
 • 29.12.2010 Program odkupu akcji własnych PKM DUDA S.A.

  Informacja o transakcjach zawartych w ramach realizowanego odkupu akcji własnych spółki PKM DUDA S.A.

  Dokumenty do pobrania:
 • 16.12.2010 Prospekt emisyjny Celtic Property Developments S.A.

  Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji "AKCEPTUJĘ" potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem i wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia.

  W dniu 13 grudnia 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Celtic Property Developments Spółka Akcyjna ("Spółka"), sporządzony w formie jednolitego dokumentu ("Prospekt") w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 34.068.252 akcji zwykłych na okaziciela serii B („Akcje”).

  Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 16 grudnia 2010 roku, poprzez opublikowanie na stronie internetowej elektronicznej wersji Prospektu zgodnie z art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 184, poz. 1539).

  Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce. Prospekt nie został sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji Spółki lecz jedynie dla celów wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje zawartymi w rozdziale "Czynniki Ryzyka". Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabycia Akcji powinny być podejmowane w oparciu o analizę treści całego Prospektu. Prospekt w wersji elektronicznej zamieszczony jest na stronach internetowych Spółki (www.celtic.pl) oraz IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl). Prospekt w formie drukowanej dostępny jest bezpłatnie w siedzibie Spółki – Rondo ONZ 1 w Warszawie oraz w siedzibie IPOPEMA Securities S.A. ul. Waliców 11 w Warszawie.

  ZASTRZEŻENIE

  Celtic Property Developments S.A. nie przeprowadza oferty publicznej swoich akcji ani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani żadnego innego kraju. Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Ponieważ materiały i informacje objęte Prospektem są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w niektórych krajach, zapoznawanie się z informacjami zamieszczonymi na tej stronie jest niedozwolone ogólnie lub dla określonych grup osób. Każda osoba posiadająca miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która chciałaby uzyskać dostęp do tej strony musi upewnić się, że nie obowiązują ją krajowe lub lokalne regulacje prawne, które zabraniają lub ograniczają możliwość dostępu do informacji zawartych na tej stronie. 

  Zapoznałem się z treścią powyższych zastrzeżeń, w pełni je rozumiem i akceptuję ich treść.

  Dokumenty do pobrania:
 • 22.10.2010 IPOPEMA jednym z najlepszych domów maklerskich w rankingu magazynu Forbes

  Jak co roku magazyn Forbes poprosił przedstawicieli instytucji finansowych o ocenę ich współpracy z biurami maklerskimi. Sklasyfikowano 9 kategorii, z których każda ma wpływ na ostateczny kształt oferowanych usług. W rankingu głównym, który powstał po podsumowaniu wszystkich uzyskanych punktów, IPOPEMA Securities zajęła 2. miejsce.

  Zdobyliśmy największe uznanie, zyskując najwyższe noty w kategoriach:

  • "Jakość obsługi brokerskiej na rynku wtórnym" - 1. miejsce - mamy najlepszy zespół sales-traderów w Polsce
  • „Jakość wydawanych analiz i rekomendacji” - 1. miejsce. - mamy najlepszy dział analiz w Polsce. /autor: Grzegorz Uraziński, Forbes 11/2010/

  Ponadto inwestorzy wybrali najlepszych maklerów obsługujących klientów instytucjonalnych. W zestawieniu znalazło się aż 4 brokerów z IPOPEMY - Piotr Konior, Arnold Teterycz, Stanisław Waczkowski oraz Przemysław Egeman, który został oceniony jako najlepszy makler w Polsce. /autor: Grzegorz Uraziński, Forbes 11/2010/

  Dokumenty do pobrania:
 • 14.07.2010 IPO spółki Harper Hygienics S.A. - przydział akcji

  Pierwsza oferta publiczna spółki Harper Hygienics S.A. - Informacja o dokonaniu przydziału akcji w ramach oferty publicznej.

 • 09.07.2010 IPO spółki Harper Hygienics S.A. - cena sprzedaży i liczba akcji

  Pierwsza Oferta Publiczna spółki spółki Harper Hygienics S.A. - informacja o cenie sprzedaży oraz liczbie akcji oferowanych do sprzedaży w poszczególnych transzach.

 • 30.06.2010 Prospekt emisyjny spółki Harper Hygienics S.A.

  W dniu 28 czerwca 2010 Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Harper Hygienics S.A.

  ZASTRZEŻENIE PRAWNE

  Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji "AKCEPTUJĘ" potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem i wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia.

  W dniu 28 czerwca 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna ("Spółka"), sporządzony w formie jednolitego dokumentu ("Prospekt") w związku z: (i) ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie więcej niż 20.468.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 1 grosz każda ("Akcje"), przeznaczonych do sprzedaży przez jedynego akcjonariusza Spółki- spółkę Central European Cotton Holdings Limited (Irlandia), oraz (ii) ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich 51.170.000 Akcji.

  Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 30 czerwca 2010 roku, poprzez opublikowanie na stronie internetowej elektronicznej wersji Prospektu zgodnie z art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 184, poz. 1539).

  Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce oraz Akcjach i ofercie publicznej ich dotyczącej. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje zawartymi w rozdziale "Czynniki Ryzyka". Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabycia Akcji powinny być podejmowane w oparciu o analizę treści całego Prospektu.

  Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Publiczna oferta Akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a poza granicami Polski Prospekt nie może być traktowany jako jakakolwiek propozycja lub oferta nabycia tych Akcji.

  Ani Prospekt ani Akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek innym państwie poza Rzeczpospolitą Polską (w szczególności w trybie wynikającym z przepisów Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych, lub z przepisów Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami). Akcje objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady oraz Japonii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

  Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz innych państw, które mogą się do niego stosować w odniesieniu do nabywania Akcji.".

  Zapoznałem się z treścią powyższych zastrzeżeń, w pełni je rozumiem i akceptuję ich treść. 

   

  Dokumenty do pobrania:
 • 23.06.2010 Program odkupu akcji Grupa Finansowa Premium S.A.

  Informacja o transakcjach zawartych w ramach realizowanego odkupu akcji własnych Spółki GF Premium S.A.

  Dokumenty do pobrania:
 • 04.06.2010 Prospekt emisyjny spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.

  Prospekt emisyjny spółki Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies.
akceptuję